BAU-GIPS - o firmie   •   oferta   •  technologie   •   realizacje   •   kontakt  

technologie

knauf

Systemy ochrony przed promieniowaniem

Systemy firmy Knauf ochrony przed promieniowaniem ekonomiczne i pewne rozwiązanie przy budowie nowych obiektów i przy modernizacjach.
Montaż budynków na sucho, metoda zarówno nowoczesna, jak i postępowa, stosowana jest od lat coraz częściej również do wykonywania budowlanych ochron przed promieniowaniem w częściach diagnostycznych szpitali i praktyk lekarskich oraz w pomieszczeniach pomiarowych zakładów przemysłowych. Powody są widoczne jak na dłoni: Ten sposób budowania jest najoszczędniejszy, oferuje nieograniczoną możliwość zmian w planowaniu i wykorzystaniu obiektu, gwarantuje najkrótsze terminy wykonania i szerokie spełnienie obowiązujących norm.
Knauf jako wiodąca, nowatorska firma wytwórcza czuje się również w tej dziedzinie odpowiedzialna za tworzenie takich rozwiązań, w których po prostu wszystko musi się zgadzać: kompletny system, kontrolowana jakość wszystkich komponentów, sprawdzona technika użytkowa i dostarczane do tego know-how.

Co warto wiedzieć na temat ochrony przed promieniowaniem?

Wszędzie tam, gdzie ludzie pracują przy promieniach rentgenowskich inwestor musi zastosować środki, które zabezpieczą ich przed szkodliwymi dawkami tego promieniowania. Osłabienie promieniowania zależy od:
napięcia znamionowego lamp aparatu rentgenowskiego w kilowoltach (kV),
odległości urządzenia od otaczających elementów budowlanych
gęstości otaczającego materiału budowlanego (w g/cm3) i jego równoważnika ołowiowego (w mm).

Fizyczno-techniczny współczynnik "równoważnik ołowiowy' oparty jest na fakcie, że metal ciężki jakim jest ołów, widziany w aspekcie ekonomicznym, najskuteczniej osłabia promienie rentgenowskie. Jeżeli więc wspomina się równoważnik ołowiowy danego materiału budowlanego, to odnosi się on do ochrony przed promieniowaniem, jaką daje warstwa ołowiu odpowiedniej grubości. Dane na temat równoważnika ołowiowego różnych materiałów budowlanych zawarte są w tabeli 4 normy DIN 6812 "Medyczne urządzenia rentgenowskie do 300 kV" (patrz następne strony).

Z normy tej wynika również, że producent urządzeń rentgenowskich i jednostka projektująca muszą stworzyć projekt ochrony przed promieniowaniem, który ma być podstawą wszelkich budowlanych środków ochronnych. Można w nim zgodnie z DIN 6812 rozróżniać środki ochrony przed:

  • promieniowaniem użytkowym, które odpowiednio do konstrukcji urządzenia rentgenowskiego działa tylko w określonym kierunku
  • promieniowaniem zakłóceniowym które cały czas działa z różnym natężeniem i w różnych kierunkach

W ten sam sposób rozróżnia się równoważnik ołowiowy danego elementu budowlanego przez określenie "użytkowy' lub "zakłóceniowy' (np. 0,8 zakłóceniowy). Ze względu na różną intensywność promieni różnią się też bardzo znacznie środki budowlane, służce do ochrony przed nimi. Środki stosowane w terapeutycznych gabinetach rentgenowskich, gabinetach terapii głębokiej i superterapii całościowej różnią się od stosowanych w gabinetach diagnostyki rentgenowskiej. Podczas gdy te pierwsze mogą spełniać swoje zadanie jedynie jako obszerne struktury budowlane często ukształtowane w formie bunkra z materiału o dużym ciężarze właściwym (np. beton barytowy - ściany o grubości do 2m), to w drugim przypadku wystarczą struktury o równoważniku ołowiowym <=6mm, które to parametry bezproblemowo spełniają systemy firmy Knauf ochrony przed promieniowaniem.

Ochrona przed promieniowaniem w systemie montowania budynków na sucho - nowoczesna metoda o wielu zaletach.
Pomieszczenia rentgenowskie budowane techniką tradycyjną wykonywane są również w obrębie gabinetów diagnostycznych przeważnie z możliwie gęstych, ciężkich materiałów (beton barytowy, beton, mur z cegły pełnej, żelazo itp.) z zachowaniem odpowiedniej grubości ścian. Przy mniejszych wymaganiach odnośnie stopnia osłabienia promieniowania (np. przy przebudowach) stosuje się też tynki chroniące przed promieniowaniem na bazie barytu. Wymagają one jednak wysokiej wiedzy fachowej i posiadają równoważnik ołowiowy jedynie do 1,6 mm.

W przeciwieństwie do powyższego ściany i stropy firmy Knauf chroniące przed promieniowaniem przekonują mnogością zalet konstrukcyjnych i użytkowych:
Wykończenie na sucho zapewnia przy budowie nowych obiektów, jak i przy przebudowach szybki i nieskomplikowany montaż oraz "czysty" plac budowy i natychmiastową możliwość użytkowania. Ujawnia się znaczący uzysk powierzchni użytkowej, mniejsze obciążenie powierzchni, a do tego maksymalna elastyczność odnośnie zmian w planowaniu i użytkowaniu.
Gładkie ściany i stropy bez pęknięć są wykonywane za pomocą kilku czynności
Przemysłowa prefabrykacja wszystkich składników systemu pod najściślejszą kontrola jakości, szczelny system i prosta technika użytkowa są podstawowymi elementami niezawodnej i ekonomicznej ochrony przed promieniowaniem.
Kto porówna nakład i efekt, ten szybko się przekona.
Aby osiągnąć równoważnik ołowiowy 3 mm, który jest osiągalny już przy pomocy zwykłej pyty ochronnej firmy Knauf, przy promieniowaniu rentgenowskim wytwarzanym przy napięciu sięgającym 200 kV, ściana betonowa (gęstość 23 kN/m3) musi mieć grubość 220 mm.

To proste porównanie wykazuje już ogromną różnicę nakładów budowlanych i olbrzymi efekt racjonalizatorski, który można osiągnąć stosując system ochrony przed promieniowaniem Knauf.

Jak zwykle u firmy Knauf: systemowe rozwiązania zagadnień i wszystko z jednej ręki.
Budowlana ochrona przed promieniowaniem wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na szczelność osłon. Stawia to najwyższe wymagania przed wykonawca i producentem systemów ochronnych. Podstawę tych systemów stanowią sprawdzone płyty gipsowo-kartonowe (GKB) laminowane ołowiem walcowniczym różnej grubości, zależnie od wymaganego równoważnika ołowiowe. Montowane są na konstrukcji nośnej z drewna lub metalu i tworzą w ten sposób ściany działowe, osłony czołowe lub sufity podwieszane. Ochrona przed promieniami na złączach realizowana jest przez samoprzylepne taśmy z ołowiu walcowniczego, które przed montażem mocuje się do lekkiego szkieletu i których grubość odpowiada laminatowi z ołowiu walcowniczego na płytach gipsowo kartonowych.

Drzwi chroniące przed promieniowaniem, przeszklenia chroniące przed promieniowaniem oraz nakładki przeciw promieniowaniu na puszki elektryczne uzupełniają system firmy Knauf ochrony przed promieniowaniem.

Jeżeli wymagane są równoważniki ołowiowe wyższe niż 3 mm, to uzyskuje się je poprzez obustronnie pokryte ściany za stojaków metalowych (równoważnik ołowiowy do 6 mm).

Knauf proponuje ochronę przed promieniowaniem i jeszcze więcej.
Szczególną, niepowtarzalną zaletą płyt firmy Knauf chroniących przed promieniowaniem jest to, że w warunkach wymagających specjalnych parametrów przeciwpożarowych, izolacji cieplnej i dźwiękowej lub odporności na wilgoć, można je bezproblemowo kombinować metodą podwójnego pokrycia z odpowiednimi płytami firmy Knauf GKB/GKBI/GKF/GKFI. Knauf oferuje zatem nie tylko zgodną z normami ochronę przed promieniowaniem, ale całe spektrum nowoczesnego budownictwa na sucho w formie dopracowanych systemów, które do tego są w znacznym stopniu jednakowe pod względem wykonawczym. To powoduje, że stosowanie ich jest racjonalne, proste i niezawodne.

Ochrona przed promieniowaniem w systemie montażu na sucho:

  • szybki, racjonalny i czysty montaż,
  • krótkie terminy realizacji, natychmiastowa gotowość do użytku,
  • nieograniczona podatność na zmiany w planowaniu i użytkowaniu,
  • niewielki ciężar i zysk na powierzchni użytkowej,
  • bezproblemowa instalacja urządzeń technicznych,

Niezawodne zabezpieczenie przed promieniowaniem dzięki kompletności systemu z komponentów ściśle kontrolowanych pod względem jakości, proste techniki zastosowań i dostarczane razem z systemem know-how wiodącego wytwórcy.

Ściana Knaufa chroniąca przed promieniowaniem

Osłona czołowa Knaufa chroniąca przed promieniowaniem

Systemy K 131 i K 151.
Konstrukcja i montaż ściany Knaufa chroniącej przed promieniowaniem
Ta lekka ściana działowa zbudowana w formie stojaka z metalową konstrukcją nośną według DIN 18183 i wierzchni części z płyt gipsowo kartonowych odpowiada w znacznym stopniu pod względem zasady budowy i montażu znanym i sprawdzonym ścianom Knaufa na stojakach metalowych W 111 /W 112. Ważna różnica polega na laminowaniu ołowiem walcowniczym płyt budowlanych, których grubość musi odpowiadać wymaganiom projektu ochrony przed promieniowaniem opracowanego przez inwestora oraz na starannym zabezpieczeniu szczelin stykowych samoprzylepnymi pasami z ołowiu walcowniczego. Zależnie od wymagań ochrony przed hałasem i pożarem, ściana Knaufa chroniąca przed promieniowaniem może być w wersji z pojedynczym lub podwójnym pokryciem.

Przed rozpoczęciem montażu dobrze jest dla oszczędności czasu okleić przycięte profile UW do łączenia ścian z podłogi i sufitem, po stronie narażonej na promieniowanie, samoprzylepnymi pasami Knaufa z ołowiu walcowniczego 0 odpowiedniej grubości. Osłonięte przed promieniowaniem profile UW mocuje się następnie jak zwykle do lica i pionowo do sufitu i podłogi, a potem ustawia się profile CW i również okleja samoprzylepnymi pasami ołowiu walcowniczego. Na zakończenie przykręca się pokrycie z płyt Knaufa chroniących przed promieniowaniem (wszelkie styki i łączenia należy wykonać metodą chroniącą przed promieniowaniem). Szpachlowanie i zamykanie fug wykonuje się zgodnie z instrukcją. Tam gdzie przewidziane są gniazda elektryczne mocuje się na dwa wkręty budowlane nakładki chroniące przed promieniowaniem.

Osłona czołowa Knaufa chroniąca przed promieniowaniem na metalowej konstrukcji nośnej.
Budowa tej osłony chroniącej przed promieniowaniem zgodnie z DIN 4109 i dźwiękochłonnej składa się z metalowej konstrukcji nośnej i profili gotowych, pokrywanych płytami Knaufa chroniącymi przed promieniowaniem. Odstęp między konstrukcją nośną a ścianą litą lub szkieletową ścian drewnianą z wypełnieniem musi wynosić minimum 10 mm, przez co wyrównane zostają nierówności. Montaż profili metalowych i płyt chroniących przed promieniowaniem odbywa się w zasadzie analogicznie jak ściany Knaufa chroniącej przed promieniowaniem
Najpierw mocuje się na kołki rozporowe profile UD 28/27 mm do lica i pionowo do sufitu i podłogi z odstępem minimum 10 mm od ściany (odstępy mocowań wg DIN 18183, e <= 100 cm)
Następnie przycięte na odpowiedni długość profile CD 60/27 mm wstawia się pionowo w odstępach co 62,5 cm pomiędzy poziome profile UD.
Po montażu instalacji lub dodatkowej izolacji cieplnej profile UD i CD należy starannie i szczelnie okleić samoprzylepnymi pasami ołowiu walcowniczego o odpowiedniej grubości, a następnie przymocować do konstrukcji nośnej płyty Knaufa chroniącej przed promieniowaniem przy pomocy szybkich wkrętów budowlanych Knaufa TB 35 (e = 250 mm).
Na zakończenie wykonuje się ja zwykle szpachlowanie styków płyt zgodnie z DIN 18181 lub instrukcją. Dla osłony gniazd elektrycznych mocuje się do pokrycia nakładki chroniące przed promieniowaniem na dwa szybkie wkręty budowlane.

Przeszklenie Knaufa chroniące przed promieniowaniem

Systemy K 171 i K 172
Drzwi Knaufa chroniące przed promieniowaniem - konstrukcja i montaż.
Drzwi chroniące przed promieniowaniem nadają się do wmontowania w ścianę Knaufa chroniącą przed promieniowaniem K 131 oraz w ściany lite z osłoną lub bez osłony czołowej chroniącej przed promieniowaniem K 151. Składają się one z framugi ze słupami drzwi, płyty drzwiowej grubości 17 mm dochodzącej czołowo lub na zakład oraz zawiasów. Na życzenie mogą mieć również zamek chroniony przed promieniowaniem.

Wszystkie części drzwi odpowiadaj wymaganemu równoważnikowi ołowiowemu (1,2 lub 3 mm) szczelnie chroniąc przed promieniowaniem dzięki wykonaniu i przygotowaniu. Dają się szybko i w prosty sposób wmontować lub dopasować do danych warunków budowlanych. Przyczyniaj się do tego głównie słupy z teleskopowymi końcówkami górnymi i przyspawanymi płytami górnymi i dolnymi, które mocuje się do sufitu i podłogi na kołki rozporowe.

Montaż drzwi odbywa się po zamontowaniu profili UW do sufitu w sposób ciągły, a do podłogi z przerw odpowiadającą szerokości montażowej drzwi. Ważne jest, aby pierwszy profil pionowy CW ustawiony był bezpośrednio przy słupie drzwi i aby płyty Knaufa chroniące przed promieniowaniem lub płyty gipsowo - kartonowe Knaufa były jedynie przykręcone do profilu CW. Ponadto należy koniecznie zwrócić uwagę, aby słupy drzwi stały na jednym poziomie, ponieważ framuga drzwi nie daje się podnosić ani opuszczać. Szczegółowa informacja techniczna na temat montażu drzwi Knaufa chroniących przed promieniowaniem znajduje się w karcie katalogowej Knaufa K 171

Systemy Knaufa ochrony przed promieniowaniem na sufitach

Systemy K 111 i K 112
Budowa i montaż sufitów chroniących przed promieniowaniem.
K 111: Pyty Knaufa chroniące przed promieniowaniem (b = 625 mm) na konstrukcji nośnej z drewna (na wzór sufitu płytowego Knaufa D 111 ) mocowane wkrętami budowlanymi Knaufa TN 45, jednak w układzie wzdłużnym.
K 112: Pyty Knaufa chroniące przed promieniowaniem (b = 625 mm) na konstrukcji nośnej z metalu (na wzór sufitu płytowego Knaufa D 112) mocowane wkrętami budowlanymi Knaufa TB 35, jednak w układzie wzdłużnym.

Dla obu systemów obowiązuje:
odstęp wkrętów maksymalnie 150 mm,
równoważnik ołowiowy równy grubości ołowiu walcowniczego zgodnie z projektem ochrony przed promieniowaniem,
zabezpieczenie styku długich brzegów z płytami lub profilami nośnymi przy pomocy samoprzylepnych pasów ołowiu walcowniczego (grubość równa laminatowi ołowianemu płyt),
zabezpieczenie styku na krótkich brzegach przy pomocy samoprzylepnych pasów ołowiu walcowniczego.
wyrównanie poziomu pozostałych listew lub profili nośnych pasami z ołowiu walcowniczego lub innego materiału.

Uwaga !

Przy pracach zabezpieczających przed promieniowaniem należy ściśle trzymać się projektu ochrony przed promieniowaniem i szczególną uwagę zwracać na szczelność osłony przeciwpromieniowej. Szczeliny, połączenia, styki (np. sufitu ze ścianą) itp. muszą być w dostateczny sposób osłonięte. Przede wszystkim należy zadbać, aby grubości materiałów wymagane do ochrony przed promieniowaniem nie zostaną zmniejszone przez wbudowane instalacje lub inne elementy budowlane. W razie konieczności należy miejsca te zabezpieczyć w taki sposób, np, przez wkłady z ołowiu, aby zagwarantowana była odpowiednia ochrona w każdym możliwym kierunku rozchodzenia się promieni.

Projektowanie:

Nasza ponadregionalna struktura przedstawicielstw technicznych sprawdziła się szczególnie przy opracowywaniu konstrukcji specjalnych. Dysponuje ona poza systemem danych budowlanych również najnowocześniejszą techniką, jak systemy CAD. Niecodzienne zadania i opracowywanie detali specjalnych stanowi dla tego doświadczonego zespołu projektantów wyzwanie, z którym stykają się stale. Opracowania: Knauf służy pomocą i poradą oraz systemem danych budowlanych. Każdy z naszych oddziałów jest w tych sprawach do dyspozycji klientów. A w przypadku szczególnie skomplikowanych zadań działa specjalna grupa opracowująca obiekty w Iphofen. Jej pomoc rozciąga się od zagadnień szczegółowych po tworzenie całych opracowań pod kątem elektronicznego przetwarzania danych, łącznie ze wszystkimi zapisami parametrów. Przy pomocy usługowego systemu danych budowlanych można przygotowywać opracowania, kalkulacje, oferty i obmiary robót pod konkretne obiekty.