dotacja

Firma Z.U.B. BAU- GIPS Grzegorz Lebda otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4.

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu i wartość dofinansowania: 226.914,12 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście 12/100 złotych)

Okres realizacji projektu : 01/07/2020 do 30/09/2020 r.

Nazwa zadania: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

dotacja